Czternasty tom „Rocznika Muzeum Papiernictwa”

(oprawa miękka, rok wydania 2020)

Zespół redakcyjny

Jan Bałchan, Karolina Dyjas, Dagmara Kacperowska,
Maciej Szymczyk (red. naczelny), Anna Lichota (red. językowy), Marcin Wyszyński

MUZEUM PAPIERNICTWA (nr 14)

Czternasty tom „Rocznika Muzeum Papiernictwa” powstaje w roku szczególnie trudnym nie tylko dla naszej instytucji, ale całego świata, boleśnie dotkniętego pandemią COVID-19. Pomimo wielu problemów, m.in. z pozyskaniem materiałów naukowych czy też z brakiem zewnętrznych środków finansowych, podejmujemy się wydania naszego periodyku. Podobnie jak poprzednie tomy, będzie on dostępny w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie internetowej Muzeum Papiernictwa.

Tom składa się w pięciu działów, w których zamieszczamy łącznie osiem opracowań i dwa zestawienia.

Pierwszy dział, poświęcony dziejom papiernictwa, zawiera dwa recenzowane artykuły, które powstały w naszym Muzeum. Zarys dziejów papiernictwa na ziemi kłodzkiej do 1945 roku, autorstwa Macieja Szymczyka, jest próbą inwentaryzacji zakładów papierniczych od chwili założenia pierwszego młyna poprzez okres rozwoju przemysłu papierniczego w XIX i pierwszej połowie XX stulecia. Opracowanie to jest istotne w kontekście starań o wpisanie dusznickiej papierni na listę UNESCO, gdyż pozwala na ustalenie wpływu tej wytwórni na branżę papierniczą w najbliższej okolicy. Artykuł Karoliny Dyjas Graficzne drobiazgi – o dusznickiej kolekcji ekslibrisów słów kilka poświęcony jest rozbudowywanemu w ostatnich latach zbiorowi ekslibrisów. Autorka, przedstawiając historię kolekcji, liczącą ponad pół wieku, omawia najważniejsze jej zalety i wady.